குறியீட்டு போது என் சொந்த இணையதளம் உருவாக்க அனுமதிக்க.
எப்படி இது செயல்படுகிறது.