குறியீட்டு போது என் சொந்த இணையதளம் உருவாக்க அனுமதிக்க.
நன்கொடை
Thank you for supporting the Cycox !
Today, 90% of the software is being made web-based.
Most schools have difficulties teaching web and text-based coding. Because there are many problems in preparing the server environment. Cycox provides a free web coding training environment. However, the Cycox project is getting bigger and more complex than originally thought.
Cycox needs your help and support.
Hi. My name is John Park. I am teaching coding in New York and operating cycox.org. Cycox was developed by iCodingClub at ICCBOX. ICCBOX is a small personal coding school that I run.

Your donation will be used as follows.
1.Server Management
2.Making Online Tutorials
3.Training Coding Teachers
4.Other general expenses

If you want to make a donation by check, please make the check payable to
"ICC BOX CORP." and send to the address below. Please enclose a letter with your name, address, phone number, email address, and donation amount.

ICC BOX CORP.
3530 Francis Lewis Blvd. #204
Bayside, NY 11358
Tel: 718-395-9009
E-mail: donate@cycox.org


நன்கொடை தொகை
$ US Dollar
நிறுவன பெயர்
முழு பெயர்
தொலைபேசி எண்
இ-மெயில் முகவரி
முகவரி
செய்தி
கடன் அட்டைகள்
ஹேக்கிங் ஒரு தடுப்பதை மாநில உள்ளது. 100% பாதுகாப்பு.

தேர்ந்தெடு அட்டை
கடன் அட்டை பெயரை  
அட்டை எண்  
 எண் (வெற்று அல்லது இல்லை)
CVV எண்  
3 அல்லது 4 இலக்க எண்
காலாவதி தேதி  
/