Le të krijojmë faqen time gjatë kodimit.
Bashkohu me iCodingClub
Është e lehtë (dhe falas!) Të regjistroheni për një llogari iCodingClub.
ID e përdoruesit
.cycox.org
Kjo do të jetë adresa juaj e përkohshme në internet. Ju mund të ndryshoni emrin e domain më vonë. ID-ja e përdoruesit duhet të jetë së paku 3 karaktere. Duhet të përmbajë vetëm letra në anglisht (a-z) dhe numra (0-9) dhe pa hapësira dhe pa karakter të veçantë.
E-Mail Adresa