ໃຫ້ສ້າງເວັບໄຊທ໌ຂອງຂ້ອຍເອງໃນຂະນະທີ່ຂຽນເຂົ້າລະຫັດ.
ໂຄງການ 3
Contents
1. JavaScript
1. What is JavaScript? 
2. Where to Place  
3. Functions 
4. Events 
2. Responsive Web Design
1. What is RWD? 
2. The Viewport 
3. Media Query 
4. RWD-Images 
3. Navigation II
1. Navigation 
2. HTML  
3. Style  
4. Flexbox
1. What is Flexbox? 
2. Parent Element (Container) 
3. Child Elements (Items) 
5. Form II
1. Form Elements 
2. Input Attributes 
6. Actions
1. Action Page 
2. Response with FormMail 
3. Text Message 
7. Column & Griding
1. Column and Grid 
2. Responsive Column 
3. Responsive Grid-View 
8. CSS II
1. Combinator Selectors 
2. Universal & Grouping Selectors 
3. Descendant & Child Selectors 
4. Sibling Selectors 
5. Attribute Selectors 
6. Pseudo-classes 
7. Pseudo-elements 
9. Float/Clear/Layers/Opacity
1. Float 
2. Clear 
3. Layers 
4. Opacity 
10. Display & Visibility
1. Display 
2. Visibility 
11. Banner
1. Banner Configuration 
2. Banner Script 
3. Position 
12. Getting Done
1. Back-end Website 
2. Web Server Management