ໃຫ້ສ້າງເວັບໄຊທ໌ຂອງຂ້ອຍເອງໃນຂະນະທີ່ຂຽນເຂົ້າລະຫັດ.
ໂຄງການ 2
Contents
1. CSS I
1. What is CSS? 
2. CSS Syntax 
3. CSS Type  
4. Selectors 
2. Box Model
1. What is Box Model?  
2. Margin 
3. Border 
4. Padding 
5. Height and Width 
6. Box-sizing 
3. Box Design
1. Gradients 
2. Shadow 
3. Rounded Corners 
4. Layout
1. What is Layout? 
2. Document Flow 
3. Block & Inline 
4. Page Configuration 
5. Sections
1. Header Configuration 
2. Main Configuration 
3. Footer Configuration 
6. List
1. List Tag 
2. Header Navigation 
3. Footer Navigation 
4. Link SNS 
5. Special Characters 
7. Navigation I
1. Navigation 
2. HTML 
3. Style 
8. PHP
1. What is PHP? 
2. Default(index) File 
3. Split Page 
9. File & Folder Configuration
1. Include File 
2. Folder Configuration 
10. Video & Audio
1. Video 
2. RWD-Videos 
3. Audio 
11. Form I
1. Form Tag  
2. Action Attributes